Consell Escolar

 1. El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de l’Escola i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats.
 2. Els membres del Consell Escolar, escollits per votació, tenen una representativitat per quatre any
 3. Per evitar que cada quatre anys es produeixi una renovació de tos els membres, amb les disfuncions que això podria provocar en el seu funcionament, cada dos anys es celebren eleccions i es renoven la meitat dels membres electes.

Funcions del Consell Escolar

 • Elegir el director/a i conèixer la seva proposta de nomenament de l’Equip Directiu.
 • Proposar al Departament d’Educació la revocació del nomenament de director/a, en la forma que estableix la normativa vigent.
 • Decidir sobre l’admissió d’alumnes, dins el marc de la normativa.
 • Resoldre els conflictes en matèria de disciplina d’alumnes segons les normes que regulen els seus drets i deures.
 • Aprovar el pressupost del centre, fer-ne el seguiment i aprovar-ne la liquidació.
 • Avaluar i aprovar la Programació General del centre (Pla anual).
 • Establir les directrius per a l’elaboració  del Projecte Educatiu del centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment.
 • Aprovar el Reglament de Règim Intern del centre.
 • Elaborar les directrius per a la programació i desenvolupament de les activitats escolars complementàries, de les activitats extraescolars i dels serveis, amb la col·laboració del AMPA. Aprovar-ne la programació i avaluar-ne l’execució.
 • Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives, recreatives i assistencials, escoltada l’AMPA.
 • Establir relacions de col·laboració amb d’altres centres amb finalitats culturals i educatives.
 • Avaluar i aprovar la Memòria anual d’activitats del centre.
 • Promoure l’optimització de les instal·lacions i equipaments escolars i vetllar per la seva conservació i renovació.
 • Supervisar l’activitat general del centre en els aspectes administratius i docents

Els comentaris estan tancats.